Algemene voorwaarden

V4 22-01-2021 | 14:52:29

Neem voordat je start de onderstaande voorwaarden goed door. Een ieder die gebruik maakt van deze site gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Algemeen

Deze website is eigendom van het Diabetes Fonds. De website is gemaakt door Kentaa B.V. Deze website is met veel zorgvuldigheid gemaakt. Het kan voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat je ons daarop wilt wijzen zodat we deze site zo goed en compleet mogelijk kunnen maken. Stuur een e-mail met je op- en/of aanmerkingen naar info@diabeatit.nl. 

Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken. Het Diabetes Fonds en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van, en de dienstverlening via deze website, en behoudt zich het recht om de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Het Diabetes Fonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's. 

De inhoud van deze website wordt gemodereerd en het Diabetes Fonds behoudt het recht inhoud met racistische, discriminerend, beledigende, pornografisch of anderzijds provocerende inhoud (tekst, foto’s of video's) zonder opgaaf van reden te verwijderen.

Actievoorwaarden

Het uitvoeren van een actie gebeurt op eigen verantwoordelijkheid. Acties of evenementen op deze website zijn ten bate van het Diabetes Fonds. Actievoerders en deelnemers houden bij de organisatie van acties of evenementen rekening met de doelstellingen van het Diabetes Fonds. Actievoerders communiceren transparant over de actie naar het Diabetes Fonds toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Actievoerders maken duidelijk dat een actie in eigen beheer is en vóór het Diabetes Fonds wordt georganiseerd. 

Acties, teksten en demo’s die provocerend zijn of met het doel reclame te maken voor een bedrijf zijn niet toegestaan. Het Diabetes Fonds is niet aansprakelijk voor technische onvolkomenheden en op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de acties.

Auteursrecht

Het Diabetes Fonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op www.diabeatit.nl, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart het Diabetes Fonds tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten en opbrengsten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Diabetes Fonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten leveren. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. De opbrengsten van alle acties en deelname aan bestaande acties en/of evenementen die via deze website verlopen gaan naar het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds besteedt deze inkomsten aan voorlichting en aan wetenschappelijk onderzoek naar diabetes en complicaties.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met www.diabeatit.nl zullen het Diabetes Fonds en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Het Diabetes Fonds en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Het Diabetes Fonds geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Het Diabetes Fonds en Kentaa krijgen volledig inzicht in jouw gegevens. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij het Diabetes Fonds daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer je de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden jouw gegevens vastgelegd. Het Diabetes Fonds en Kentaa gebruiken jouw gegevens ter ondersteuning, respectievelijke uitvoering van jouw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om je te informeren over activiteiten en werkzaamheden, of om jouw steun te vragen. Indien je geen informatie van het Diabetes Fonds wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@diabeatit.nl. Je kunt je voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Diabetes Fonds jonger is dan 16 jaar, zal het Diabetes Fonds, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal het Diabetes Fonds niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kun je hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen het Diabetes Fonds en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement. Je kunt je browser zo instellen dat jij tijdens een bezoek aan deze site geen cookies ontvangt.

Verwijderen van content

Het Diabetes Fonds en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.